Huisdierenverzekering de Goedkoopste van Nederland! afbeelding

Huisdierenverzekering de Goedkoopste van Nederland!

Als huisdierbezitter wilt u natuurlijk het beste voor uw geliefde huisdier. Maar wat als uw huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt? De medische kosten kunnen dan hoog oplopen en dat kan voor financiële stress zorgen. Gelukkig kunt u dit voorkomen door een goedkope huisdierverzekering af te sluiten. Zo kunt u uw huisdier de beste zorg geven zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten.

GOEDKOOPSTE HUISDIER VERZEKERING VAN NEDERLAND!

Als huisdiereigenaar wilt u uw trouwe metgezel de beste zorg geven die er is. Helaas kunnen ziektes en ongelukken onverwacht toeslaan, wat kan leiden tot hoge dierenartskosten. Met een goedkope huisdierverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over deze kosten en kan uw huisdier altijd de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Zo kunt u samen genieten van mooie momenten zonder onverwachte verrassingen.

 

Waarvoor bent u verzekerd?

Een goedkope huisdierenverzekering kan u helpen bij het vergoeden van de kosten voor de behandelingen van uw huisdier. De dekking van de verzekering varieert afhankelijk van het pakket en de verzekeraar. Meestal vallen onderzoeken, operaties en medicatie onder de basisverzekering voor huisdieren. Preventieve zorg, zoals vaccinaties, castratie of sterilisatie, valt meestal niet onder deze verzekering en vereist een uitgebreidere dekking.

Ook heel specifieke zorg, zoals een behandeling van heup- of elleboogproblemen, gebitsbehandelingen, een chemokuur of een reumabehandeling kunnen onder de uitgebreide dekking vallen, evenals crematiekosten. Heeft u een hond of kat van een bepaald ras? Ziekten die bij dat ras veel voorkomen zijn dan lang niet altijd gedekt.

Welke dekking u kiest, hangt af van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Laat u daarom goed adviseren.

Beste Huisdierverzekering van Nederland! Goed en goedkoop door iedere dierenarts aangeraden.

VRAAG DIRECT AAN!

Bereken hier uw goedkoopste premie van Nederland!

De beste en goedkoopste huisdierverzekering!

Polisvoorwaarden Huisdierenverzekering

Dé zorgverzekering voor je huisdier

Versie 2021-01

Algemene en Bijzondere voorwaarden 2

Inhoudsopgave
Algemene voorwaarden
Artikel 1 Begrippenlijst
Artikel 2 Waarop baseren wij jouw verzekering?
Artikel 3 Jouw verzekering
Artikel 4 Wanneer kun je de verzekering wijzigen?
Artikel 5 Wat zijn je verplichtingen?
Artikel 6 De hoogte van je premie
Artikel 7 Het betalen van je premie
Artikel 8 Een declaratie indienen
Artikel 9 Heb je een wachttermijn aan het begin van de verzekering?
Artikel 10 Wat gebeurt er als je door toedoen van iemand anders zorgkosten
moet maken?
Artikel 11 Wat kunnen wij doen wanneer het behandelplan ongebruikelijk is
en/of bijkomende zorgkosten ongebruikelijk zijn
Artikel 12 Worden er poliskosten berekend?
Artikel 13 Uitgesloten van verzekering
Artikel 14 Klachten
Artikel 15 Privacy
Bijzondere voorwaarden
Artikel 16 Bijzondere voorwaarden
3
Algemene en bijzondere voorwaarden
Deze polisvoorwaarden bestaan uit:
• de algemene voorwaarden, die gelden voor alle dekkingen;
• de bijzondere voorwaarden, die gelden per dekking.
Op je polisblad zie je waarvoor je verzekerd bent.
Artikel 1
Begrippenlijst
Onderstaande begrippen komen (vaker) in de voorwaarden voor. Daarom leggen
wij deze uit.
1.1 Wij
Wij zijn Petplan Nederland. Petplan Nederland is een handelsnaam van
Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V., postbus 20746, 1001 NS Amsterdam.
Het Kamer van Koophandelnummer is 75740397.
1.2 Verzekeringnemer
De persoon die de verzekering heeft afgesloten en in juridische zin eigenaar
is van het verzekerde huisdier.
1.3 Je, jouw
Wij spreken je in deze voorwaarden aan met ‘je’ of ‘jouw’. Daarmee bedoelen wij
de verzekeringnemer.
1.4 Verzekerd huisdier
Dat is het huisdier dat je bij ons hebt aangemeld en op het polisblad staat. Dit huisdier is op
het moment van aanmelding in jouw bezit en behoort tot jouw huishouden. De huisdieren
die wij verzekeren zijn:
• Hond
• Kat
• Papegaaiachtigen
• Konijn
1.5 Wachttermijn
Dit is de periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van je verzekering.
Dit geldt voor de hoofdpakketten Basis, Plus en Totaal. Voor het Ongevallen pakket geldt
een wachttermijn van 2 dagen.
1.6 Ongeval
Een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van het
verzekerde huisdier, waaruit rechtstreeks een door een dierenarts vast te stellen
lichamelijk letsel is ontstaan.
4
1.7 Ziekte
Iedere afwijking of aandoening van de normale lichamelijke gesteldheid, welke leidt tot
medische klachten, zoals vastgesteld door een dierenarts of dierenarts specialist.
1.8 Medisch noodzakelijk
De noodzaak van verpleging, onderzoek of behandeling die door de diergeneeskundige
wetenschap is erkend, voldoende beproefd en deugdelijk is bevonden.
1.9 Chirurgische behandeling
Iedere (operatieve) behandeling waarbij de behandelaar in weefsel snijdt.
1.10 Castratie of sterilisatie
Het chirurgisch inactief maken van de geslachtsorganen, ongeacht de medische reden.
1.11 Dierenarts
• De dierenarts is als dierenarts geregistreerd bij de overheid.
• De dierenarts is afgestudeerd als dierenarts.
• De dierenarts houdt consult en heeft een (mobiele) praktijkruimte in Nederland.
1.12 Vaste dierenartspraktijk
De dierenarts of kliniek die je aan ons opgeeft als behandelend dierenarts. Hier
staat jouw huisdier ingeschreven. Deze dierenarts heeft het medisch dossier van jouw
huisdier. Dit mag geen kliniek zijn die alleen is ingericht voor spoedeisende
of specialistische zorg. De vaste dierenarts moet in Nederland gevestigd zijn.
1.13 Dierenarts-specialist
• Dat is een dierenarts met een specialisme dat is erkend door de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).
• De dierenarts-specialist staat ingeschreven in het Nederlands Veterinair
Specialisten register.
• Of de dierenarts-specialist is geregistreerd als Europees of Amerikaans Specialist
(Diplomate).
1.14 Faculteit Diergeneeskunde
Dit is het onderwijsinstituut van de Universiteit Utrecht. Hier worden gezelschapsdieren
behandeld voor onder andere onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.
Daarnaast wordt er specialistische zorg en spoedzorg verleend.
1.15 Dierenfysiotherapeut
• De dierenfysiotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor
Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).
• De dierenfysiotherapeut houdt zich aan de bij- en nascholingsregels van de NVFD.
1.16 Gedragstherapeut
• De gedragstherapeut heeft een Dierbaar-keurmerk.
5
• Of de gedragstherapeut is voorgedragen door het Platform van Professionele
Diergedragstherapeuten
• De gedragstherapeut houdt zich aan de bij- en nascholingsregels die gelden
voor iedere aangeslotene.
1.17 Behandelaar
Een dierenarts, dierenarts-specialist, dierenfysiotherapeut of gedragstherapeut.
1.18 Spoedeisende zorg
Je huisdier heeft meteen een behandeling nodig. Dit heb je overlegd met een
dierenarts die op dat moment dienst heeft. Hieronder valt ook de zorg die je krijgt
bij dierenartsen buiten kantooruren (in de avond, het weekend of tijdens feestdagen).
1.19 Betaaltermijn
De periode waarbinnen je de premie, assurantiebelasting en (eventuele) poliskosten moet
betalen.
1.20 Consult
Je verzekerde huisdier heeft medische klachten en je vraagt een behandelaar om:
• medisch advies
• meer informatie over mogelijke behandelingen
• meer informatie over mogelijke kosten
1.21 Chemotherapie
De behandeling van tumoren met medicijnen en/of chemotherapeutica inclusief alle
aanvullende zorg die noodzakelijk is om deze behandeling goed te kunnen uitvoeren.
1.22 Volgroeid gewicht
Dit is het gewicht dat jouw dier heeft als deze ouder is dan 1 jaar, of het ingeschatte gewicht
als deze 1 jaar oud zal zijn.
1.23 Doorverwijzing
Het verwijzen door de vaste dierenarts van het verzekerd huisdier naar een andere
behandelaar voor verdere behandeling. Bij een doorverwijzing hanteren wij het
vergoedingspercentage dat geldt voor de behandeling in Nederland zoals vermeld wordt
in de polisvoorwaarden.
1.24 Second opinion
Een andere onafhankelijke dierenarts onderzoekt en/of behandelt dezelfde klacht.
Hierbij overlegt hij niet op voorhand met jouw vaste dierenarts.
1.25 Indicatie
Dit zijn alle klachten die door een aandoening of ziekte ontstaan en afwijken van
de normaal veronderstelde gezondheid van je huisdier. Het kan dus ook om
verschillende klachten gaan die met elkaar te maken hebben. Een dierenarts of
dierenarts-specialist bepaalt deze indicatie.
6
1.26 Preventieve zorg
Jouw vaste dierenarts voert verschillende behandelingen uit om ziektes en aandoeningen
te voorkomen, zoals periodieke gezondheidscontroles, vaccinaties,
vlooien-, teken- en ontworm-middelen, bepaling van opgebouwde antistoffen
(zogenaamd titeren) en preventief onderzoek.
1.27 Verzekeringsjaar
De periode van 12 maanden die volgt op de ingangsdatum van de verzekering.
1.28 Hoofdpakket
Dit is je hoofdverzekering. Je hebt keuze uit vier pakketten: ONGEVALLEN, BASIS, PLUS of
TOTAAL.
1.29 Aanvullende verzekering
Een uitbreiding op je hoofdpakket. De volgende aanvullende verzekeringen zijn mogelijk:
1. Chemotherapie en Radiotherapie;
2. Reisverzekering Wereld;
3. Crematie;
4. Sterilisatie en castratie
1.30 Schriftelijk
Per post of e -mail. Als wij je een bericht sturen doen wij dit naar het laatst bij ons bekende
(e-mail) adres.
Artikel 2
Waarop baseren wij jouw verzekering?
• Op de gegevens die je aan ons doorgeeft. Daarom is het belangrijk dat je deze
gegevens controleert. Zijn de gegevens niet juist, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan
ons door.
• Op de door jou gegeven antwoorden. Het is van groot belang dat je onze vragen juist en
zo volledig mogelijk beantwoordt.
• Op je polis. Deze polis ontvang je van ons nadat wij jouw aanvraag hebben
geaccepteerd. Dat doen we op basis van de gegevens die je ons hebt gegeven.
• Op deze algemene en bijzondere voorwaarden.
En eventuele aparte afspraken (clausules) die wij met jou maken. Deze lees je
op je polisblad.
Artikel 3
Jouw verzekering
3.1 Wanneer begint jouw verzekering?
Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum die op het polisblad vermeld staat.
7
3.2 Hoe lang loopt jouw verzekering?
Je verzekering loopt ten minste één jaar. Daarna verlengen wij je verzekering steeds met
één jaar.
3.3 Wanneer eindigt jouw verzekering?
• Je kunt de verzekering beëindigen na het eerste jaar, met een opzegtermijn van een maand.
Neem hiervoor telefonisch contact met ons op.
• Wanneer Petplan de premie of voorwaarden wijzigt, en jij het daar niet mee eens
bent, kun je binnen een maand opzeggen. Dit geldt ook gedurende het eerste
verzekeringsjaar. Je verzekering eindigt dan op de dag dat de premie- of voorwaardenwijziging ingaat.
Deze mogelijkheid tot tussentijdse opzegging geldt niet bij:
• een premieverlaging of een verbetering van de bestaande voorwaarden
• een door de wet opgelegde wijziging in premie of voorwaarden.
3.4 Wanneer mag Petplan de verzekering beëindigen?
Na het eerste jaar, wanneer:
• Je meer schades meldt dan gemiddeld of het totale bedrag aan schades dat je
hebt ingediend hiertoe aanleiding geeft. Dit laten wij ten minste twee maanden van
tevoren aan je weten.
• Je bedragen claimt die hoger zijn dan gemiddeld. Dit laten wij ten minste twee
maanden van tevoren weten.
• Je ons opzettelijk misleidt ofje probeert dat te doen. Bijvoorbeeld als je de
verzekering aanvraagt. Of als je een schade meldt.
• Je de premie niet betaalt.
• Jij je niet houdt aan de verzekeringsvoorwaarden. Je ontvangt schriftelijk bericht
wanneer de verzekering eindigt. Daarin lees je vanaf wanneer je niet meer
verzekerd bent.
• Jij je niet houdt aan algemene gedragsnormen en daardoor de belangen van
Petplan schaadt.
3.5 Wanneer eindigt de verzekering?
Laat ons binnen 30 dagen weten als:
• Je verhuist naar het buitenland.
• Je langer dan drie maanden achter elkaar in het buitenland bent.
• Het verzekerde huisdier niet meer van jou is. Stuur ons ook een afstandsverklaring. Deze
moet ondertekend zijn door jou en de nieuwe eigenaar. Voor het beëindigen betaal
je administratiekosten van maximaal € 35, -. De nieuwe eigenaar kan de verzekering
overnemen. Hiervoor moeten wij eerst toestemming geven.
• Het verzekerde huisdier al langer dan 30 dagen vermist is.
• Het verzekerde huisdier overlijdt. Stuur ons ook een overlijdensverklaring.
Deze moet ondertekend zijn door de dierenarts.
8
Artikel 4
Wanneer kun je de verzekering wijzigen?
4.1 Op de momenten dat je verzekering verlengd wordt.
Je kunt er dan voor kiezen om je verzekering uit te breiden of juist te beperken.
Een wijziging in je pakket zal eerst door ons in behandeling worden genomen,
voordat wij hier toestemming voor kunnen geven. Het kan zijn dat wij hiervoor
extra informatie van je nodig hebben.
Verzoeken tot wijziging of opzeggen van de verzekeringsovereenkomst kunnen
telefonisch doorgegeven worden en via het contactformulier op de website.
Artikel 5
Wat zijn jouw verplichtingen?
Je dient alle informatie aan ons te verstrekken die nodig is om de verzekeringsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Wanneer wij om deze informatie vragen,
dien je deze binnen 14 dagen aan te leveren.
5.1 Je geeft jouw huisdier de nodige zorg.
Het gaat hierbij om noodzakelijke en gebruikelijke (preventieve) zorg om ziekte en
verwondingen te voorkomen.
5.2 Je registreert jouw huisdier met een identificatiechip of ringnummer.
Deze laat je zo spoedig mogelijk plaatsen maar uiterlijk tijdens het eerste bezoek aan de
dierenarts. Het plaatsen van de chip of ringnummer is verplicht voor de verzekering.
De identificatiechip moet voldoen aan de ISO-standaard.
5.3 Je geeft het medisch dossier van jouw huisdier aan ons door.
Dat hoeft alleen als wij jou hier specifiek om vragen. Jij vraagt het medisch dossier dan
binnen 14 dagen op bij de dierenarts en/of dierenarts-specialist.
5.4 Je geeft de volgende veranderingen aan ons door:
• Andere vaste dierenarts
• Verhuizing
• Ander bankrekeningnummer
• Ander e-mailadres
• Je hebt jouw huisdier niet meer
5.5 Je geeft aan het begin van de verzekering door wie jouw vaste dierenarts is.
Geefje geen vaste dierenarts aan ons door? Dan registreren wij de dierenarts die staat op
de eerste nota die je ons toestuurt.
9
5.6 Je meldt het ons als je verwacht dat de behandeling meer kost dan € 750,-.
• Dat doe je vooraf als de behandeling medisch noodzakelijk is, maar niet spoedeisend.
• Dat doe je zo spoedig mogelijk als de medische behandeling spoedeisend is.
• Het gaat om de kosten van de hele behandeling. Dat betekent van diagnose tot en met
nabehandeling.
• Je kunt dit melden via een formulier op onze website: www.petplan.nl/meldingsplicht
• Je stuurt de volgende documenten mee met je melding:
1. Patiëntenkaart of medisch dossier
2. Informatie over de voorgeschiedenis, diagnose en voorgesteld behandelplan
3. De offerte of indicatie van de behandelkosten vanaf diagnose tot en met
de nazorg.
4. Je kunt een behandelaar vragen om de melding voor jou te doen.
• Wij geven binnen één werkdag reactie op jouw melding met een van de volgende
mededelingen:
1. Akkoord voor de behandeling bij de behandelaar die je hebt gekozen.
2. Akkoord voor de behandeling bij een andere behandelaar.
Wij geven je dan een lijst met behandelaars. Je kunt ervoor kiezen om alsnog naar
jouw vaste dierenarts te gaan. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag waarover
wij afspraken hebben gemaakt met de behandelaars op de lijst.
3. Geen akkoord voor de behandeling. Je hebt niet alle documenten opgestuurd of
Petplan vindt de behandeling medisch niet zinvol of noodzakelijk.
Een akkoord betekent niet automatisch dat wij alle behandelingskosten vergoeden. Dit
kunnen wij pas bepalen nadat je de declaratie hebt ingediend. De hoogte van de uitkering
is mede afhankelijk van de gekozen dekking en polisvoorwaarden. Dat bepalen wij pas als
jij de kosten bij ons claimt.
5.7 Je betaalt een extra eigen bijdrage.
Petplan kan een extra eigen bijdrage in rekening brengen van maximaal 50% van
de zorgkosten:
• Wanneer je geen melding bij ons hebt gedaan terwijl je dat wel moest doen.
• Wanneer je naar een andere dierenarts ging dan die wij geadviseerd hadden
of akkoord voor gaven.
5.8 Doorverwijzing
1. Een doorverwijzing moet je bij Petplan melden: www.petplan.nl/meldingsplicht
2. Petplan mag jou ook doorverwijzen naar een andere dierenarts of specialist
waar zij mee samenwerkt. Een overzicht van dierenartsen waar Petplan mee
samenwerkt vind je op onze website: www.petplan.nl/zoek-een-dierenarts
10
Artikel 6
De hoogte van je premie
6.1 Waarop baseren wij je premie?
Wij baseren de premie voor jouw huisdier op de volgende factoren: leeftijd, ras of kruising
met een ras, postcodegebied eigenaar en het geslacht van je huisdier.
Dit combineren wij met jouw gekozen hoofdpakket, eventuele aanvullende
verzekeringen en mogelijk vrijwillig eigen risico.
6.2 Wanneer verandert je premie?
Je premie kan veranderen als de polis jaarlijks wordt verlengd. Dit is bijvoorbeeld
het geval als de premiebepalende factoren zijn veranderd zoals de leeftijd van het dier of
het postcodegebied waar je woont.
6.3 Kan je premie tussentijds veranderen?
Petplan heeft het recht tussentijds de premie en/of de voorwaarden van zowel individuele
verzekeringen als groepen verzekeringen te herzien. Je wordt schriftelijk geïnformeerd
over een verandering in premie en/of voorwaarden. Wanneer je het daar niet mee eens
bent, kun je binnen een maand schriftelijk opzeggen. Je verzekering eindigt dan op de dag
dat de premie- of voorwaardenwijziging ingaat.
Artikel 7
Het betalen van je premie
7.1 Wanneer moet je de premie betalen?
Eerste premie:
Met de eerste premie bedoelen wij de premie die je moet betalen vanaf de ingangsdatum
van de verzekering tot de eerste premievervaldag.
• Je betaalt de premie altijd vooruit.
• Betaal je de eerste premie niet binnen veertien dagen nadat je deze moet
betalen? Dan is er vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking.
Wij zijn niet verplicht jou in dit geval een betalingsherinnering te sturen.
• Als wij besluiten de eerste premie alsnog te innen dan komen alle bijkomende kosten
voor jouw rekening. De dekking herstellen wij één dag na ontvangst
van alle openstaande bedragen, tenzij de verzekering al door ons is beëindigd.
Declaraties die zijn gedaan in de periode dat de dekking was vervallen, zijn
niet verzekerd.
Vervolgpremie:
Met de vervolgpremie bedoelen wij de premie die je na de eerste premie moet betalen
op de premievervaldag. Hieronder valt ook de premie in verband met mogelijke
tussentijdse wijzigingen.
11
• De vervolgpremie moet je uiterlijk op de 30e dag nadat deze verschuldigd is,
aan ons betalen.
7.2 Wat gebeurt er als je niet betaalt?
• Wanneer wij de vervolgpremie via de gerechtelijke weg of via een andere externe
procedure moeten innen, komen alle bijkomende kosten voor jouw rekening.
• Wanneer je weigert de vervolgpremie of bijkomende kosten te betalen, wordt
geen dekking verleend voor schade die daarna ontstaat.
• Wanneer je de vervolgpremie of bijkomende kosten niet op tijd betaalt, is er
geen dekking voor schade die plaatsvindt vanaf de 15e dag nadat wij je hebben
aangemaand. In de aanmaning hebben wij je gewezen op de gevolgen van het niet
betalen. Desondanks is de betaling uitgebleven.
• Je blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te betalen. De dekking wordt
hersteld één dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, tenzij de verzekering
door ons wordt beëindigd. Schade in de periode dat de dekking was opgeschort is niet
verzekerd. Indien de verzekering inmiddels door ons is beëindigd, blijf je verplicht de
openstaande kosten te betalen, inclusief mogelijke kosten van een deurwaarder.
7.3 Wanneer krijgt je premie van ons terug?
Als jouw verzekering eindigt. Je krijgt premie terug die je hebt betaald en die betrekking
heeft op de periode na de beëindigingsdatum. Je krijgt geen premie terug als wij de
verzekering beëindigen als gevolg van misleiding of fraude.
Artikel 8
Een declaratie indienen
8.1 Wat doe je als je een declaratie wilt indienen?
Je kunt jouw declaratie online indienen. Kijk voor meer informatie hierover op
www.petplan.nl/declareren
• Stuur alle originele nota’s mee.
• Je kunt per huisdier online de declaratie indienen
• Zorg ervoor dat op de factuur van de dierenarts duidelijk vermeld is welke
behandelingen zijn gedaan, welk notabedrag daarbij hoort en wat het chipof ringnummer van het huisdier is .
• Heb je ziektekosten gemaakt in het buitenland? Dan ontvangen wij graag een
nota in het Engels. Petplan houdt dan de valutawaarde aan van de declaratiedatum
wanneer bedragen omgerekend moeten worden naar Euro’s.
8.2 Binnen welke termijn moet je de nota’s indienen?
Je kunt jouw nota’s uiterlijk 12 maanden na factuurdatum indienen. Een declaratie ouder
dan 12 maanden hoeft door ons niet meer vergoed te worden.
12
8.3 Hoe beoordelen wij jouw declaratie?
Wij kunnen je vragen om aanvullende informatie, zoals een nadere specificatie van de
nota. Declareer je kosten die voor een deel wel en een ander deel niet verzekerd zijn? Dan
splitsen wij de nota op naar evenredigheid en vergoeden wij alleen de
verzekerde kosten.
8.4 Is er overleg over jouw declaratie?
Wij overleggen met jou of de behandelaar over je ingediende declaratie. Hierdoor kunnen
wij beter bepalen of je recht hebt op een vergoeding. Mogelijk vragen we
jou of de behandelaar om extra informatie:
• Wat de diagnose is of wat de behandelingen zijn;
• De aanvang van de klachten en de kosten van de behandelingen;
• Meer informatie over een behandeling of onderzoek dat de behandelaar adviseert;
• Meer informatie over het verzekerde huisdier. Wij mogen deze informatie direct
opvragen bij de behandelaar.
Wij kunnen meer informatie geven aan de behandelaar:
• Over jouw verzekering en de dekkingen die je hebt;
• Over welke behandelingen wij vergoeden;
• Of je de premie hebt betaald;
• Hoe wij de vergoeding berekenen.
8.5 Hoe berichten wij jou over je ingediende declaratie?
Als alle medische gegevens bij ons bekend zijn, informeren wij je per e-mail of wij
de kosten vergoeden. Wij kunnen niet vooraf (telefonisch) uitspraken doen over
eventuele vergoedingen.
8.6 Wanneer vergoeden wij de medicatiekosten niet?
Er is geen vergoeding voor de kosten van medicatie indien dit voor een behandelperiode
langer dan 2 maanden in 1 keer is verstrekt.
8.7 Wat is de vergoeding voor een second opinion?
Twijfel je over de diagnose of het behandelplan van een dierenarts? Dan mag je altijd een
andere dierenarts binnen Nederland om zijn mening vragen. Je betaalt dan de helft van
deze second opinion kosten zelf.
8.8 Wat kun je doen als je het niet met ons eens bent?
Soms vergoeden wij jouw kosten niet, of niet helemaal. Ben je het ondanks onze
uitleg daar niet mee eens? Dan kun je naar het KIFID of naar een rechter. Je hebt
3 maanden de tijd om je bezwaar kenbaar te maken bij het KIFID, of binnen 3 jaar
bij een rechter. Doe je dit later, dan hoeven wij je geen vergoeding te geven.
8.9 Wat gebeurt er als je jouw verplichtingen niet nakomt?
Wanneer jij je niet houdt aan je verplichtingen bij het indienen van een declaratie,
kun je de belangen van Petplan schaden. Wij zijn in dat geval niet verplicht de
ingediende declaraties te vergoeden.
13
8.10 Wat gebeurt er als je jouw premie niet betaalt?
Als je de premie niet hebt betaald, heb je geen recht op een vergoeding. Heb je wel een
vergoeding ontvangen? Dan hebben wij het recht om deze terug te vorderen.
8.11 Wat doen wij wanneer wij fraude signaleren?
Een verzekering sluiten we met elkaar af op basis van vertrouwen. Soms wordt dit vertrouwen beschaamd en daar kunnen wij en andere verzekerden de dupe van
worden. Wij doen er daarom alles aan om fraude op te sporen en te onderzoeken.
Als er fraude in het spel is, kunnen wij maatregelen nemen zoals:
1. Een schade niet vergoeden.
2. Een uitgekeerde vergoeding op jou verhalen.
3. Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
4. Al jouw verzekeringen bij ons opzeggen.
5. Aangifte doen bij de politie en de fraude melden aan de StichtingCentraal Informatie
Systeem(StichtingCIS).Hiermeewaarschuwenwijandereverzekeraars voor fraudeurs.
6. Melden van de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding
Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars.
7. De desbetreffende persoonsgegevens opnemen in het interne Incidentenregister. Dit
register is uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van de afdeling
Speciale Zaken.
8. De interne onderzoekskosten verhalen via Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA). Hiervoor geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-.
Daarbovenop kunnen wij de ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde
schade terugvorderen.
8.12 Heb je recht op vergoeding voor kosten die gemaakt zijn in het buitenland?
Behandelingen uitgevoerd in het buitenland zijn alleen verzekerd, wanneer:
• die medisch noodzakelijk zijn en uitstel van behandeling tot terugkomst in
Nederland medisch gezien onverantwoord is. Of de behandeling heeft plaatsgevonden
in België of Duitsland, na een doorverwijzing van de vaste dierenarts.
• je niet meer dan drie maanden achter elkaar in het buitenland was.
• er een duidelijke Engelstalige factuur en medisch dossier aanwezig is.
• jouw hoofdpakket of aanvullende dekking medische kosten buiten Nederland dekt.
8.13 Kun je openstaande premies verrekenen met ingediende declaraties?
Het is de verzekeringsnemer niet toegestaan om ingediende declaraties te verrekenen met
openstaande premies.
Artikel 9
Heb je een wachttermijn aan het begin van de verzekering?
Ja, de wachttermijn duurt 30 dagen.
• In deze tijd ben je nog niet verzekerd. Je krijgt dus geen vergoeding voor medische
kosten of indicaties die in deze tijd of daarvoor zijn ontstaan. Ook krijg je geen
vergoeding voor de eventuele vervolgkosten.
14
• Er geldt geen wachttermijn voor het plaatsen van een identificatiechip of een
eventuele sterilisatie of castratie op voorwaarde dat deze medische kosten zijn
verzekerd onder het door jou gekozen hoofdpakket of aanvullende verzekering.
• Indien er sprake is van een ongeval zoals gedefinieerd in artikel 16.2 is de wacht­termijn 2
dagen.
Artikel 10
Wat gebeurt er als jij door toedoen van iemand anders zorgkosten moet maken?
Indien je een derde aansprakelijk kunt stellen voor medische kosten voor jouw
verzekerde huisdier, kan Petplan op deze partij de uitgekeerde kosten verhalen.
Je bent dan verplicht alle medewerking te verlenen die daarbij nodig is.
Artikel 11
Wat kunnen wij doen wanneer het behandelplan ongebruikelijk is en/of
bijkomende zorgkosten ongebruikelijk zijn?
1. Wij kunnen je doorsturen naar een andere dierenarts.
2. Wij vergoeden niet het hele bedrag. Vraagt de dierenarts een buitensporig
hoog tarief of wijkt een behandelingsprotocol af van andere dierenartsen?
Dan vergoeden wij deze extra kosten niet.
3. Wij vergoeden niets. Als wij de behandelingen niet vergoeden, dan laten wij
jou dat tijdig weten.
Artikel 12
Worden er poliskosten berekend?
Wij kunnen poliskosten in rekening brengen bij het afsluiten van een nieuwe polis.
Artikel 13
Uitgesloten van verzekering
13.1 Wanneer zijn zorgkosten niet verzekerd?
• De ziekte, indicatie, aandoening of klacht ontstaat door een epidemie. Het is een
epidemie als per diersoort minimaal 2% van het aantal bij Petplan verzekerde dieren
binnen een jaar getroffen wordt door dezelfde ziekte of aandoening.
• De ziekte, indicatie, aandoening of klacht ontstaat door ernstige conflicten
(molest) zoals een gewapend conflict, burgeroorlog of opstand.
• Jij hebt (of jouw gezinslid die ouder is dan veertien jaar heeft) de ziekte, indicatie,
15
aandoening of klacht met opzet of grove schuld veroorzaakt.
• Je hebt jouw huisdier gebruikt voor bewaking of een bijzondere sport zoals
windhondenraces of sledehondensport. Dit is wel verzekerd als je hierover afspraken
met ons hebt gemaakt en deze specifiek zijn opgenomen in een aanvullende clausule.
• Wanneer je (bewust of onbewust) onvolledige of onjuiste informatie doorgeeft bij jouw
declaratie, heb je geen recht op vergoeding. Wij mogen dan jouw verzekering direct
beëindigen zonder premierestitutie.
• De ziekte, indicatie, aandoening of klacht is al aanwezig voordat de verzekering
is ingegaan en/of ontstaat voor de wachttermijn van 30 dagen voorbij is. Alle
vervolgbehandelingen van complicaties die hierna ontstaan, zijn ook niet verzekerd.
• Erfelijke en/of aangeboren ziektes/aandoeningen waarvan de eigenaar of
behandelaar wist, of kon weten dat het dier daarmee belast is.
• Je maakt overbodige of onnodig kostbare behandelkosten die niet nodig zijn.
Wij beoordelen of de kosten nodig zijn.
• Je maakt zorgkosten die vallen onder preventieve zorg, namelijk zorgkosten om ziektes,
aandoeningen of klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld:
• Consult voor de (periodieke) gezondheidscontrole
• Vaccineren, ontwormen en ontvlooien
• Preventieve diagnostiek
• Pre-anesthetisch (bloed)onderzoek
• DNA-testen
• Zelftesten
• Bepaling van antistoffen tegen ziektes (‘’titeren’’)
• Jouw hond krijgt een heupprothese, of een kunstgewricht met behulp van 3D
techniek. Overige (chirurgische) behandelingen aan heup-, elleboog-, of kniegewricht
worden vergoed zoals weergegeven in het vergoedingenoverzicht bij artikel 16.2.
• Jouw huisdier krijgt een behandeling aan zijn voortplantingsorganen.
• Hieronder valt ook elke vorm van sterilisatie of castratie.
• Alle medische kosten om deze operatie uit te voeren zijn niet verzekerd.
• Het is ook niet verzekerd als de sterilisatie of castratie medisch noodzakelijk is,
bijvoorbeeld bij een baarmoederontsteking of cryptorchidie. Deze kosten
worden alleen deels vergoed als je de aanvullende Sterilisatie & Castratie
verzekering hebt afgesloten.
• Alle preventieve anticonceptie worden niet vergoed, inclusief chemische
castratie ( bijv. Suprelorin).
• Je maakt kosten voor het voortplantingsproces van jouw huisdier. Hieronder valt ook:
• De begeleiding als jouw huisdier drachtig is;
• De begeleiding bij geboorte;
• Baarmoederspoeling;
• Abortus.
• Jouw huisdier krijgt een gebitsbehandeling. Hieronder valt ook:
• De diagnosestelling en de daarbij behorende onderzoeken
• De ziektekosten om de behandeling uit te voeren
• Dit is voor een deel verzekerd als je het PLUS of TOTAAL pakket hebt.
16
• Jouw huisdier krijgt dieetvoeding. Dat is niet verzekerd, ook niet als de dierenarts het
heeft voorgeschreven of als de dierenarts hierbij begeleidt.
• Jouw huisdier krijgt behandelingen of medicijnen tegen een parasitaire infectie, zoals
wormen, vlooien, teken en mijten.
• Je koopt diergeneesmiddelen zoals verzorgingsmiddelen, voedingssupplementen,
vitaminepreparaten en andere serviceproducten, zoals tekentang, vlooienkam en
nagelschaar.
• Jouw huisdier krijgt een cosmetische ingreep.
• Jouw huisdier krijgt een experimentele behandeling. Hieronder valt bijv. gentherapie,
goudacupunctuur, ozontherapie en infusen met vitamines. Petplan beoordeelt
of het een experimentele behandeling betreft.
• Jouw huisdier wordt onderzocht of behandeld door middel van monitoring
‘’op afstand’’, zoals ambulante ECG monitoring
• Jouw huisdier krijgt behandelingen die medisch niet zinvol zijn. Dit zijn behandelingen
waar jouw huisdier zelf niets aan heeft.
• Jouw huisdier krijgt een transplantatie van een orgaan of orgaanweefsel. Hieronder
valt ook het plaatsen van een (gewrichts)prothese na een ongeval of ziekte.
• Jouw huisdier heeft een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel. Deze hulpmiddelen
zijn voor revalidatie of voor een behandelplan dat langer duurt dan
30 dagen. Dit is alleen (deels) verzekerd wanneer je het PLUS of TOTAAL pakket hebt
afgesloten.
• Jouw huisdier krijgt behandeling tegen tumoren, anders dan door chirurgie.
Hieronder valt:
• De behandeling, bijvoorbeeld met medicijnen, chemotherapie, radiotherapie of
fotodynamische therapie;
• Alle voorbereidingen, de diagnose en behandelingen om de chemo- of
radio-therapie goed uit te voeren, zoals de identificatie van genmarkers.
Ongeacht de indicatie zijn deze behandelingen alleen verzekerd wanneer
je een aanvullende chemo- en radiotherapieverzekering hebt afgesloten.
• Je maakt kosten voor de voorbereiding of ondersteuning van behandelingen
die uitgesloten zijn van de gekozen dekking van het verzekeringspakket.
• Jouw huisdier heeft een complicatie van een indicatie of ziekte waarvoor je niet
verzekerd bent.
• De kosten voor een telefonisch consult.
• Je maakt kosten die niets te maken hebben met de behandeling, zoals:
• Oproepkosten voor een behandelteam;
• Voorrij- of visitekosten. Dit is wel verzekerd bij de euthanasie van je huisdier.
• Een toeslag voor het gebruik van bedrijfsruimten of instrumenten
• Kosten voor maatregelen zodat jou huisdier geen andere dieren dieren
besmet, zoals quarantaine kosten.
• Jouw huisdier krijgt een beugel. Orthodontie is niet verzekekerd.
17
13.2 Ben je verzekerd tegen terrorisme?
Dat ligt aan het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Wij
vergoeden schade volgens het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-schaden N.V. (NHT). Daarin staat dat wij
de vergoeding kunnen beperken, bijvoorbeeld bij terrorisme of kwaadwillige besmetting.
Je vindt de volledige tekst van dit protocol op terrorismeverzekerd.nl.
Vanaf het moment dat de NHT heeft beslist dat er recht is op schadevergoeding,
heb je twee jaar de tijd om jouw declaratie in te dienen. Dit recht vervalt als je de declaratie
later dan twee jaar hierna indient. Voor schade door terrorisme geldt
dus een andere regel over verjaring dan bij andere declaraties.
Artikel 14
Klachten
14.1 Wat moet je doen als je een klacht hebt?
Klachten over een beslissing die wij hebben genomen, kun je bij ons melden:
1. Via post: Petplan Nederland, Postbus 20746, 1001 NS Amsterdam
2. Meld jouw klacht bij het KIFID als je niet tevreden bent over onze oplossing.
• Via de website: www.kifid.nl
• Via post: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Postbus 93257, 2509
AG DEN HAAG
• Via telefoon: 070 – 333 8 999
3. Of meld jouw klacht bij de rechter als er een meningsverschil blijft.
14.2 Welk recht is op de verzekering van toepassing?
Het Nederlandse recht.
Artikel 15
Privacy
15.1 Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om?
Als je contact met ons hebt of een verzekering afsluit, registreren wij jouw gegevens.
Jouw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. De privacywetgeving is
hierop van toepassing.
18
15.2 Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Deze gebruiken wij:
• voor het beantwoorden van jouw vragen
• voor het uitvoeren van de met ons afgesloten verzekeringsovereenkomst(en);
• voor fraudepreventie;
• voor statistische analyses;
• om je te informeren over voor jou relevante ontwikkelingen;
• om je interessante aanbiedingen te doen.
15.3 Als je een verzekering afsluit, vragen we je ook:
• of jou ooit een verzekering is geweigerd of opgezegd;
• of je een strafrechtelijk verleden hebt.
15.4 Je gegevens en uw rechten
Je moet zelf nagaan of alle gegevens die wij van je hebben juist zijn en zo nodig de
wijzigingen doorgeven. Deze wijzigingen verwerken wij uiterlijk binnen vier weken. Wil je
bezwaar maken tegen verdere verwerking of gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan
kan je dit kenbaar maken via het contactformulier op petplan.nl.
15.5 Belangrijke organisaties
stichtingcis.nl
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij
jouw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem van de in
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2,
2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij
Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen
en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie stichtingcis.nl. Hier vind je ook
het privacyreglement van Stichting CIS.
autoriteitpersoonsgegevens.nl
De Wet bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Het klantenbestand is voor
persoonsgegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den
Haag onder de nummers 1065468 en 1063752. Het openbare meldingenregister staat op
bovengenoemde site.
verzekeraars.nl
Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code staat op bovengenoemde site van
het Verbond van Verzekeraars.
Artikel 16
Bijzondere voorwaarden
16.1 Wanneer vergoeden wij jouw declaratie?
• Als de medische kosten onder het gekozen pakket of aanvullende dekking vallen en er
geen bijzondere of algemene uitsluiting van toepassing is.
• Wanneer de kosten die je maakt voor jouw verzekerde huisdier medisch
noodzakelijk zijn en zijn uitgevoerd in de behandelruimte van de dierenarts.
19
Ongeval:
Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke
behandelingen als gevolg van een aantoonbaar
ongeval in de volgende situaties:
• een verkeersongeval
• er is sprake van een botbreuk
• het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, giftige
gassen of opzettelijk vergiftigd voedsel
• een confrontatie met een ander dier waarbij (bijt-)
wonden ontstaan
• brand of overstroming.
Uitgesloten zijn:
1. De medische kosten voor behandelingen door een
ongeval aan alle gewrichten, ongeacht de aard van
het letsel en locatie van het gewricht.
2. De medische kosten voor behandelingen door een
ongeval die bestaan uit (preventieve) bestrijding van
parasieten.
80% 80% 80% 80%
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
• Als de behandelingen zijn bedoeld om jouw verzekerde huisdier te genezen
of te verzorgen en zijn uitgevoerd door de vaste dierenarts (of bij spoed door
een andere dierenarts).
• Wanneer de medische kosten betrekking hebben op behandelingen die plaatsvinden in
de periode dat je verzekerd bent.
16.2 Hoeveel vergoeden wij voor de behandeling?
In de onderstaande tabel lees je welke behandelingen wij vergoeden. Ook staat
er welk bedrag wij vergoeden of welk percentage van de gemaakte kosten. Je hebt gekozen voor een van de hoofdpakketten Ongevallen, Basis, Plus of Totaal. Ook is
een aanvullende dekking mogelijk van toepassing. Dit blijkt uit het polisblad.
Hoofdpakket
Vergoeding van de medische kosten tot de genoemde percentages in de tabel en tot de
maximale bedragen die zijn genoemd in de omschrijving. De vergoeding gebeurt op basis
van 1 dekkingsrubriek. Cumulatie is niet mogelijk.
Medische kosten door een ongeval
Kosten van consult en diagnosestelling ten behoeve van een
ongeval dat in het Ongevallen pakket is ingesloten.
Vergoeding van advertentiekosten bij vermissing van
jouw huisdier
• De vergoeding geldt per vermissing.
• Je krijgt de vergoeding nadat je de vermissing schriftelijk bij ons heeft gemeld.
• Wij keuren de advertentiekosten eerst goed
voordat je een vergoeding krijgt.
• Wij vergoeden maximaal € 250,- per vermissing.
50% 75% 80% 80%
80% 80% 80% 80%
20
Kosten van consult en diagnosestelling
Kosten voor een medische behandeling
Medische behandelingen uit het Basis pakket
Een behandelaar van de Faculteit Diergeneeskunde
geeft opdracht voor deze behandeling.
Of hij voert de behandeling zelf uit.
Consult
Wij rekenen met het tarief dat voor de kliniek
gebruikelijk is. Hiertoe rekenen wij ook een videoconsult. Bij het gebruik van een mobiele dierenarts vergoeden we alleen de consultkosten en geen
voorrij- of visitekosten. Deze moeten apart op de rekening vermeld worden door de dierenarts.
Onderzoeken voor de diagnosestelling
Het gaat om onderzoeken waardoor de dierenarts kan
bepalen wat de ziekte is. Dit onderzoek is
medisch noodzakelijk. Hierdoor kan de dierenarts jouw
huisdier behandelen en genezen. Hieronder vallen de volgende onderzoeken:
• röntgenologisch onderzoek
• echoscopisch onderzoek
• endoscopisch onderzoek
• arthroscopisch onderzoek
• microbiologisch onderzoek
• bloed-, weefsel-, urine-, en ontlastingsonderzoek
• bloeddrukmeting
• elektrocardiogram (E.C.G.)
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
21
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
Chiropractie, orthomanuele therapie en osteopathie,
laserbehandeling en shockwavetherapie
Deze behandelingen voert een door Petplan goedgekeurde dierenarts uit.
Fysiotherapie
• De dierenarts verwijst je naar een dierenfysiotherapeut.
• Deze behandelingen voert een door Petplan goedgekeurde dierenfysiotherapeut uit, die staat vermeld op
een lijst die wordt bijgehouden door de NVFD.
• Samen met NVFD hebben wij een lijst gemaakt
met alle behandelingen. Je kunt deze lijst bij ons
aanvragen. Wij vergoeden per verzekeringsjaar maximaal 10 behandelingen van 30 minuten.
Gedragstherapie
• De dierenarts verwijst naar een gedragstherapeut.
• Deze behandeling voert een door Petplan
goedgekeurde gedragstherapeut uit. Dit zijn gedragstherapeuten met een Dierbaar-keurmerk of die zijn
geregistreerd bij het platform van
Professionele Diergedragstherapeuten.
• Wij hebben een lijst gemaakt met alle pathologische
indicaties. Je kunt deze lijst bij ons aanvragen.
Wij vergoeden maximaal drie sessies van anderhalf
uur per verzekeringsjaar.
• Hierbij zit ook de tijd voor de intake, onderzoek
en behandelingen.
Homeopathie
Deze behandelingen voert een dierenarts uit die is aangesloten bij de Vereniging Complementair
Werkende Dierenartsen.
Acupunctuur
Deze behandeling voert een dierenarts uit die is
aangesloten bij de Samenwerkende Nederlandse
Veterinaire Acupuncturistenvereniging (SNVA).
Behandeling van (huid)allergie
Hieronder vallen ook medicijnen, zoals Atopica en medicatie t.b.v. hyposensibilisatie.
Behandeling aan heup, elleboog en knieën bij de hond
(inclusief de gewrichten)
• Het maakt niet uit of de behandeling chirurgisch is.
• Onder chirurgische behandelingen door (kraak)beendefecten zoals bij heup- en elleboog-dysplasie vallen
ook behandelingen zoals bekkenkanteling (TPO), het
doorsnijden van de bekkenspier
(pectineusmyotomie), verwijdering van de heupkop.
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
50% 75% 80% x
22
Gewrichtsbehandelingen
Behandelingen van gewrichten met lichaamseigen (bloed)
cellen waaronder inbegrepen PRP enACP
behandelingen alsmede IRAP injecties. Uitgezonderd
de kosten voor eventuele opslag van stamcellen.
Behandelingen die medisch noodzakelijk zijn
Hieronder vallen ook operaties en narcose.
Opname en verpleging in een kliniek korter dan zeven
dagen
Wij vergoeden alleen als de opname en verpleging
medisch noodzakelijk zijn. We vergoeden ook de opname in
een zuurstofkooi als dit medisch noodzakelijk is.
Identificatiechip
Hieronder valt het kopen en plaatsen van de chip.
Een eventueel berekend consult wordt niet vergoed.
De chip wordt uitsluitend vergoed wanneer er voor het
afgesloten pakket premie is betaald. De identificatiechip
voldoet aan de ISO-standaard.
Diergeneesmiddelen
Medicatie welke in Nederland staan geregistreerd als diergeneesmiddelen die bij de indicatie horen van
jouw hond, kat, konijn of papegaaiachtige.
Diergeneesmiddelen voor “off label use”
en humane geneesmiddelen
• Hieronder valt ook magistrale receptuur.
• De medicijnen zijn toegestaan volgens de
Diergeneesmiddelenwet.
• Het medicijn is goedgekeurd door Petplan.
Het uitschrijven van recepten en herhalingsrecepten van
verzekerde medicijnen
Hulpmiddelen bij de behandeling
• Hieronder vallen bijvoorbeeld verbandmiddelen,
een kraag of een Medical Pet shirt.
• Wij vergoeden maximaal 1 hulpmiddel per
behandeling per dier.
Verwijzingskosten naar een andere behandelaar
Hieronder valt een doorverwijzing naar een dierenarts of
specialist in Nederland. Hieronder valt ook een doorverwijzing naar een dierenarts of specialist in België of Duitsland
door je Nederlandse dierenarts. De vergoeding van de uitgevoerde behandeling vindt plaats op basis van de dekking
in Nederland zoals vermeld in de polisvoorwaarden.
50% 75% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
23
Euthanasie
Hieronder valt het euthaniseren en achterlaten van je huisdier. We vergoeden ook de visitekosten als de euthanasie bij
jouw thuis plaatsvindt. Hieronder valt niet de begrafenis of
crematie.
Professionele gebitsreiniging
• Hieronder valt ook het trekken van tanden en kiezen.
• Wij vergoeden alleen als de gebitsreiniging medisch
noodzakelijk is.
• Voor een konijn vergoeden wij maximaal vijf behandelingen per verzekeringsjaar.
Behandelingen van het gebit
Hieronder vallen ook het plaatsen van vullingen en
wortelkanaalbehandelingen.
Specialistische diagnostiek
Hieronder vallen een MRI, CT-scan, scintigrafie- en
isotopenonderzoek.
Opname en verpleging in een kliniek langer dan zeven
dagen aaneensluitend
Wij vergoeden alleen als de opname en verpleging
medisch noodzakelijk zijn.
Hart- en vaatchirurgie
• Wij vergoeden het plaatsen van een pacemaker, van hartkleppen en/of het uitvoeren van vaatchirurgie.
Hieronder valt ook het plaatsen van coils en alle stents.
• Open hartchirurgie.
Bloedtransfusies en dialyse
Wij vergoeden alleen als de bloedtransfusie of (nier) dialyse
de behandeling ondersteunt.
Specifieke hulpmiddelen
Hieronder vallen o.a. de insulinepen, glucosemeter, aerokat
inhalator en het plaatsen van een brace. Wij vergoeden
maximaal 1 hulpmiddel eenmalig per dier.
Dierenambulance
Wij vergoeden maximaal € 250,- per verzekeringsjaar.
Homeopathische medicijnen
Hieronder vallen:
• medicijnen van VSM;
• medicijnen van McSamuel en Heel;
• Chinese kruiden die zijn voorgeschreven door een door
Petplan goedgekeurde dierenarts.
80% 80% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
24
Verwijderen van lichaamsdelen
• Hieronder vallen bijvoorbeeld wolfsklauwtjes, verwijderen van nagels en het slijpen van snavelafwijkingen.
• Het is medisch noodzakelijk dat de dierenarts het lichaamsdeel verwijdert.
Medische kosten buiten Nederland
• Wij vergoeden de verzekerde medische ziektekosten die
jij maakt op vakantie in Europa bij een spoedgeval.
• Wij vergoeden maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar.
Pensionkosten
Jouw huisdier is in het pension, omdat jij opgenomen bent in
het ziekenhuis. Wij vergoeden maximaal tot
€ 500,- per verzekeringsjaar. Er is een aanvullende
verklaring nodig van je huisarts.
16.3 Hoeveel vergoeden wij maximaal per
Totale vergoeding, inclusief aanvullende dekkingen en
inclusief BTW.
x 50% 80% x
x 50% 80% x
x 50% 80% x
€3.000 €4.000 €5.000 €2.000
x 50% 50% x
50% 50% 50% x
80% 80% 80% x
80% 80% 80% x
verzekeringsjaar?
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
Hoofdpakket Basis Plus Totaal Ongevallen*
16.4 Vergoeding aanvullende dekkingen
Castratie & Sterilisatie verzekering
• Wij vergoeden de helft van de kosten voor het inactief maken van de geslachtsorganen door een operatie waarbij
(delen van) de geslachtsorganen worden verwijderd,
ongeacht de medische reden.
• De maximale vergoeding is €150,- voor de hond
en €75,- voor de kat.
Chemotherapie en Radiotherapie verzekering
• Wij vergoeden behandelingen tegen tumoren, zoals
medicatie, radiotherapie en chemotherapie.
• Hieronder vallen ook de ondersteunende behandelingen.
Deze zorgen ervoor dat de dierenarts de radiotherapie
en chemotherapie goed uitvoert.
Crematie verzekering
• Wij vergoeden de kosten voor een individuele of collectieve crematie.
• Hieronder valt ook het vervoer na het overlijden.
Dat is het vervoer van een adres in Nederland
naar een dierencrematorium in Nederland.
Reisverzekering Werelddekking
• Wij vergoeden de verzekerde medische ziektekosten
die jij maakt op vakantie in alle landen van de wereld
bij een spoedgeval.
• Wij vergoeden maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar.
Waarom Petplan?
Versie 2022-01
16.5 Heb je een eigen risico?
Al 45 jaar de nr. 1 huisdierenverzekering wereldwijd
Brede basisdekking incl. vergoeding heupaandoeningen
Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten
Binnen 5 werkdagen je geld terug
Je hebt geen standaard eigen risico
Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van
Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van
• Kies je voor het vrijwillig eigen risico? Dan trekken wij het jaarlijks vrijwillig eigen risico
af van de uit te keren vergoeding.
• Je kunt het vrijwillig eigen risico kiezen bij ieder hoofdpakket behalve bij het Ongevallen pakket.
• Bij € 100,- vrijwillig eigen risico krijg je 15% korting op de premie.
• Bij € 250,- vrijwillig eigen risico krijg je 25% korting op de premie.
x x x x
€ 100,- € 100,- € 100,- x
€ 250,- € 250,- € 250,- x
Petplan Nederland is een handelsnaam van Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Gerelateerde pagina’s